BarDruštvoVijesti

Sve nevladine organizacije imaju jednak tretman

Potpisivanje ugovora u srijedu

Story Highlights
  • Opština Bar podržava rad nevladinih organizacija i to kroz različite oblike saradnje
  • Pravo za finansiranje aktivnosti ostvaruju organizacije koje prijave svoje projekte

Povodom interesovanja javnosti i različitih tumačenja o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Bar, sa akcentom na dodjelu sredstava „NVU Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje, radi pravilnog i istinitog informisanja obavještavamo da je raspodjela sredstava za tekuću godinu pred samu realizaciju, nakon što su sve neophodne procedure okončane, u skladu sa zakonom.

Kao što je poznato, Opština Bar podržava rad nevladinih organizacija i to kroz različite oblike saradnje, zajedničke aktivnosti, konsultacije, učešće predstavnika NVO u radnim grupama za izradu akata, i finansiranjem, putem Javnom konkursa za dodjelu sredstava u svakoj kalendarskoj godini. Pravo za finansiranje aktivnosti ostvaruju organizacije koje prijave svoje projekte i kandiduju ih za dobijanje sredstava na Javni konkurs, kao i 9 organizacija koje imaju poseban status za opštinu Bar: Organizacijaslijepih za Bar i Ulcinj, Društvo dobrovoljnih davalacakrvi „Luka Bar“, Društvo roditelja djece sa posebnimpotrebama, NVO Adria, Udruženje paraplegičara, Organizacija gluvih i nagluvih, Društvo za borbuprotiv šećerne bolesti „Plavi krug“, Društvodobrovoljnih davalaca krvi „Željeznička stanica Bar“ iOrganizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj.

Posljednjih dana prisutno je pogrešno tumačenje dodjele sredstava nevladinoj organizaciji „Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje. Opština Bar je, u smislu finansiranja rada nevladinih organizacija, u obavezi da svaku NVO, bilo one sa posebnim statusom, bile one koje svoje projekte prijavljuju u redovnoj proceduri po Javnom konkursu, jednako tretira, pa tako i NVU „Žene Bara“, za čiji projekat narodne kuhinje su u budžetu opredjeljenja sredstva pod ekonomskom klasifikacijom „Tuđa njega i pomoć“ u iznosu od 15.000€.

Radi pojašnjenja, pojavom pandemije koronavirusa bilo je neophodno uraditi Izmjene i dopune Odluke o budžetu za 2020. godinu odnosno Rebalans, koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine Bar krajemoktobra. Time su se stekli uslovi da se nakon sprovedenih procedura može realizovati dodjelasredstava svim nevladinim organizacijama. Podsjećanja radi, na Javnom konkursu za finansiranje NVO, okončanog 27.novembra, prijavljeno je 47 projekata i 9 programa NVO koje imaju status organizacija od posebnog značaja za opštinu Bar. Od prijavljenih 47, za finansiranje je odobreno 12 projekata, i svih 9 programa udruženja koja imaju poseban status.

Prilika je da razjasnimo nedoumice i još jednom potvrdimo da projekat narodne kuhinje ima punu podršku Opštine Bar. Imajući u vidu značaj koji ovaj projekat ima za ekonomski i socijalno najugroženije sugrađane, od 2019. godine, na predlog predsjednika Opštine, finansiranje ovog projekta dobilo je posebnu budžetsku stavku, koju druge organizacije nemaju. Da Opština apsolutno podržava ovaj projekat govori i opredjeljenost da podrška bude usmjerena na održivost rada narodne kuhinje. Time su sredstva od 15.000€ u 2019. godini korišćena na način da je za plaćanje nadoknada za rad žena angažovanih na pripremi obroka izdvojeno 7.633€, za plaćanje poreza i doprinosa za ta lica 5.033,18€, dok je za utrošak električne energije izdvojeno 2.303,82€. Obezbjeđivanjem nadoknada za rad, zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje za žene koje rade u narodnoj kuhinji ostvarili smo da budžetskim sredstvima ova humana aktivnost koja znači velikom broju korisnika ima zagarantovan kontinuitet, i da vrijedan rad i trud, odnosno volonterski pristup radu ne budu prepreka za nastavak rada kuhinje. Još jedan jasan pokazatelj da je podrška Opštine neupitna i da neće izostati potvrđuje i činjenica da je predlogom budžeta za 2021. godinu za projekat narodne kuhinje ponovo predviđen iznos od 15.000€.

Nakon što su ispunjene sve procedure za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, potpisivanje ugovora za finansiranje iz budžeta Opštine Bar biće organizovano u srijedu 16. decembra, kada će ugovore potpisati 12 NVO koja je ostvarila finansiranje po projektima kojima su aplicirale, 9 NVO sa posebnim statusom za opštinu Bar, kao i NVO „Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje.

Sa željom da sve nevladine organizacije uspješno sprovode planirane aktivnosti, Opština Bar će i dalje ulagati napore na poboljšanju ambijenta za saradnju lokalne uprave i civilnog sektora i stvarati uslove za realizaciju brojnih projekata koje realizuju udruženja građana.

Source
www.bar.me

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button