BarEkonomijaVijesti

Javni poziv nevladinim organizacijama za člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO

Na osnovu člana 100 stav 1 Statuta Opštine Bar (Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 37/18) i člana 7 stav 2 Odluke o keriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 6/18 ) predsjednik Opštine Bar upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju imenuje predsjednik Opštine.

Komisija ima predsjednika i dva člana.

Predsjednik Komisije se imenuje iz reda potpredsjednika opštine ili starješina organa lokalne uprave.

Članovi Komisije su predstavnik opštine i predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u određenoj oblasti od javnog interesa.

Član Komisije iz reda nevladinih organizacija ne može biti odbornik, poslanik ili član organa upravljanja političke partije, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

Nevladina organizacija čiji je predstavnik član Komisije iz reda nevladinih organizacija nema pravo učešća na Konkursu.

Mandat Komisije je dvije godine.

 I – Izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji

Člana Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Bar.

Rok za predlaganje kandidata je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 II – Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata       

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 – da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja

javnog poziva;

– da ima sjedište na teritoriji Opštine;

– da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

– da više od polovine organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

III – Uslovi za kandidate                             

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

– je crnogorski državljanin i ima prebivalište na teritoriji Opštine Bar,

– posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;

– nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili

 namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač

država ili opština.

IV – Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata, dostavi:

  • kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije;

  • dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;
  • izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

Pored navedenog za predloženog kandidata potrebno je dostaviti sljedeće:

  • ovjerenu fotokopiju lične karte;
  • biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;
  • izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni
  • čiji je osnivač država ili opština i
  • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Ukoliko nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana komisije, za drugog člana komisije određuje se državni službenik nadležnog organa lokalne uprave za ovu oblast.

Ako nevladina organizacija ili predloženi kandidat ne ispunjavaju uslove predviđene ovom Odlukom ili prijedlog za kandidata nije podnesen u predviđenom roku, takvi prijedlozi se neće razmatrati.

Služba predsjednika Opštine dužna je da, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga, na web sajtu Opštine objavi listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Služba predsjednika Opštine dužna je da u roku od sedamdana od dana objavljivanja liste, utvrdi jedinstvenu listu kandidata za imenovanje članova Komisije.

Ako je predloženo više kandidata, predsjednik Opštine će imenovati kandidata nevladine organizacije koji je predložen od većeg broja nevladinih organizacija koje su dostavile potpunu dokumentaciju.

U slučaju da svaka nevladina organizacija predloži različitog kandidata, Predsjednik opštine će imenovati kandidata sa najviše iskustva u pisanju i realizaciji projekata.

Dokumentacija po Javnom pozivu predaje se na Građanskom birou Opštine Bar ili na adresu:

Opština Bar – Služba predsjednika Opštine

Bulevar Revolucije 1

85000 Bar

sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama”.

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Source
barinfo.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button